Regulamin ORTHEOCLINIC.PL

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą należy przez nie rozumieć:

 1. Ortheo Clinic – Ortheo Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 68, 30-074 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989491, NIP: 6772483071, REGON: 522960434, e -mail: info@ortheoclinic.pl
 2. Personel – pracownicy i stali współpracownicy Ortheo Clinic, niezależnie od podstawy prawnej współpracy;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.ortheoclinic.pl;
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Ortheo Clinic pod adresem URL: www.ortheoclinic.pl;
 5. Specjalista – osoba o odpowiednim wykształceniu i kompetencjach wymaganych do świadczenia usług opisanych w formularzu rezerwacyjnym w Serwisie;
 6. Usługi – określone w Regulaminie usługi świadczone przez Ortheo Clinic na rzecz Użytkownika polegające na udzieleniu dostępu do treści Serwisu oraz przetwarzania zgłoszeń chęci rezerwacji wizyty u Specjalisty, za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
 7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu dostępu do świadczonych Usług, na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
 8. Rezerwacja – zgłoszenie chęci zarezerwowania wizyty u Specjalisty w ramach świadczenia Usług, dokonane za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu oraz warunki dostępu do treści i korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Ortheo Clinic drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

§ 3. Ogólne zasady świadczenia Usług

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączony z Internetem i posiadający oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
  2. w przypadku zgłoszeń chęci rezerwacji wizyt u Specjalistów: aktywne konto e-mail oraz numer telefonu.
 2. Serwis umożliwia bezpłatne przeglądanie jego treści, jak również składanie zgłoszeń chęci rezerwacji wizyt u Specjalistów współpracujących z Ortheo Clinic, za pośrednictwem formularza zawartego w Serwisie.
 3. Przeglądanie treści Serwisu możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Ortheo Clinic a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia świadczenia przez OrtheoClinic Usługi udostępnionej w Serwisie, tj.:
  1. w przypadku Usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu;
  2. w przypadku Rezerwacji wizyty u Specjalisty – z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza zamieszczonego w Serwisie.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
  1. z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;
  2. po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającego dokonanie rezerwacji.
 6. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, przy czym Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że usługi świadczone przez Specjalistów na podstawie odrębnych umów są odpłatne.
 7. Ortheo Clinic dołoży starań, aby Serwis był udostępniony w sposób nieprzerwany. Jednocześnie Ortheo Clinic zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu Serwisu, w szczególności wynikających z okresowej konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, łączy dostawców usług internetowych lub spowodowanych zdarzeniami losowymi. Ortheo Clinic informuje Użytkowników o planowanych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Serwisu stosowny komunikat, nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą.
 8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Ortheo Clinic ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać kopiowania, zmiany, rozpowszechniania lub jakiekolwiek innego korzystania z Serwisu niezgodnego z Regulaminem, w tym nie podejmować działań, które chociażby pośrednio prowadziłyby do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Serwisu, zwłaszcza jeżeli mogłoby to prowadzić do nieuprawnionego rozszerzenia dostępu do Serwisu lub powodować zagrożenie dla danych zawartych w Serwisie.

§ 4. Rezerwacja wizyty

 1. Zgłoszenie Rezerwacji jest uwarunkowane zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Przy zgłoszeniu Rezerwacji Użytkownik obowiązany jest do podania zestawu danych określonego w formularzu rezerwacyjnym.
 3. Informacje o usługach Specjalistów prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że terminy wizyt wskazane w formularzu mają charakter orientacyjny, a zgłoszenie chęci wizyty za pośrednictwem formularza nie wiąże Ortheo Clinic ani Specjalisty. Termin wizyty zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie, za pośrednictwem numeru telefonu podanego przez Użytkownika w zgłoszeniu.
 5. Usługi w ramach Serwisu ograniczone są do obsługi zgłoszeń chęci rezerwacji wizyty u Specjalisty z dziedziny wskazanej w Serwisie. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy do świadczenia przez Ortheo Clinic lub członków jego Personelu jakichkolwiek usług medycznych lub innych podobnych.
 6. Ortheo Clinic dokłada starań w celu przedstawiania aktualnych terminów dostępności Specjalistów. Ortheo Clinic nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania umówionej wizyty, z przyczyn leżących po stronie Specjalisty, w szczególności wizyta może zostać odwołana lub Użytkownikowi może zostać zaproponowane jej przeniesienie na inny termin w razie braku dostępności Specjalisty w deklarowanym terminie, w tym z powodów losowych.

§ 5. Odpowiedzialność

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, jak również w związku z usługami komercyjnymi Ortheo Clinic nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w szczególności w zakresie nieprzerwanego i niezakłóconego działania Serwisu lub zgodności Serwisu z oczekiwaniami Użytkownika.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników do Serwisu jest Ortheo Clinic.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://ortheoclinic.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do dokonania reklamacji m.in. w przypadku:
  1. wystąpienia błędu podczas korzystaniem z Serwisu;
  2. problemów w związku z dokonywaniem Rezerwacji.
 2. Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail Ortheo Clinic: info@ortheoclinic.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ortheo Clinic, ul, Strycharska 4, 30-712 Kraków.
 3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sprawy, a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana Usługobiorcy w sposób, w który zostało przesłane zgłoszenie lub zgodnie z dyspozycją Usługobiorcy w tym zakresie.

§ 8. Zastrzeżenia

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Właścicielem praw do Serwisu, w tym praw autorskich jest Ortheo Clinic. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Ortheo Clinic. Powyższe dotyczy także wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Ortheo Clinic.
 3. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Ortheo Clinic. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Ortheo Clinic.
 4. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Ortheo Clinic.

§ 9. Zagrożenia

 1. Zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ortheo Clinic niniejszym informuje, iż Użytkownik, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Ortheo Clinic informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się do Serwisu.
 3. Ortheo Clinic informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Ortheo Clinic zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu, zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, Siły Wyższej, zmiany danych Ortheo Clinic, w tym danych adresowych, nazwy, formy prawnej Ortheo Clinic, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 2. O zmianie Regulaminu Ortheo Clinic poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umów w nim przewidzianych, zastosowanie ma prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkowników uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa zwykłego miejsca pobytu Użytkownika.
 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia Usług na podstawie Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. W kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
  5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2023.